Dernek Tüzüğü

MADDE-1.DERNEĞİN ADI:GÖKKUŞAĞI KADIN VE AİLE DERNEĞİ
MADDE-2.DERNEĞİN MERKEZİ:Zafer mahallesi 1051 sok no:1 20085 Gümüşler/DENİZLİ
MADDE-3.DERNEK KURUCULARI:

SIRA
NO
ADI-SOYADI
UYRUK
MESLEK
ADRES
1
Mehmet YILDIZ
TC
ELEK MÜHENDİSİ
Yeni mah 108 Sok No:12/1 Gümüşler-DENİZLİ
2
Salih YILDIRIM
TC
MEMUR
Fatih mah 1929/1 sok No:1 DENİZLİ
3
Selahattin KAPLAN
TC
MUHASEBECİ
Cumhuriyet mah 10037 Sok Uygarkent sit.
B/2 Blok No:3 Üçler/DENİZLİ
4
Orhan CURA
TC
ESNAF
Yeni mah Akşemsettin cad no:7
Bereketli/DENİZLİ
5
Muhacir FAKİR
TC
EMEKLİ
Feslikhan mah 1006 Sok No:17 DENİZLİ
6
Havva YILDIZ
TC
EV HANIMI
Yeni mah 108 Sok No:12/1 Gümüşler-DENİZLİ
7
Zühre YILDIRIM
TC
EV HANIMI
Fatih mah 1929/1 sok No:1 DENİZLİ

MADDE–4.DERNEĞİN GAYESİ:(AMACI)
Aile müessesesinin sağlamlaştırılması, aile fertleri arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi ve bunun sonucu olarak toplumdaki dayanışmanın, yardımlaşmanın, hoşgörünün, barışın, sevginin ve saygının yayılmasını sağlamak, milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı insan yetiştirmek.

DERNEK BU AMACINA ULAŞMAK İÇİN:
a-Yoksul, mazlum, maddi imkansızlıklardan dolayı sokaklarda, evsiz, şiddet gören, mağdur, korunmaya muhtaç çocuklarımızı; ailesi olanları ailelerine, olmayanları vatana, millete, insanlığa faydalı hale getirmek için koruma altına almak, eğitmek, üretken hale getirmek,
b-Eşi vefat etmiş, eşinden ayrılmış, eşi ceza evine girmiş yada eşi çalışamayacak kadar hasta olan durumdaki kadınların, şiddete maruz kalmış kadınların ve bunların çocuklarının, ev kirası, gıda, yakacak, yiyecek, tedavi, barınma, eğitim ve öğretim vb. ihtiyaçlarını karşılamak, üretken hale gelmelerine yardımcı olmak, korunmaya muhtaç kadınlar ve çocuklar için yönetmeliğe uygun sosyal tesisler açmak,
c-Yetişkin gençlere(erkek-kız) evliliğe hazırlamak için; Anne-Babalık, çocuk terbiyesi, ev ekonomisi, sağlık vb. konularda hizmet vermek üzere, eğitim amaçlı kurslar açmak, seminer ve konferans vermek, bunun için uzman kişilerden faydalanılır.
d-Maddi imkanları iyi olmayan acil hastaların tedavilerinde yardımcı olmak, kimsesiz, güçsüz, fakir hastalar için ücretsiz tedavi olabilecekleri sağlık merkezleri bulmak,
e-Sağlıklı bir yaşam için aerobik, vücut geliştirme, masa tenisi, vb. çalışmalar için salonlar tutmak ve halkımızın hizmetine sunmak,
f-Bilgisizlikten-cahillikten kurtulmak için: Kültürel çalışmalar yapmak, okuma-yazma kursları açmak yabancı dil kursları açmak,
g-Geziler, dinlenme ve eğlenme toplantıları, eğitim faaliyetleri düzenleyerek daha iyi çalışma, düşünme, ortam ve koşullarını gerçekleştirmek, yaz kursları açmak,
h-Deprem zedelere ve afet zedelere her türlü yardım toplamak, yardımda bulunmak, gerektiğinde kriz merkezleri ile ve diğer kuruluşlarla iş birliği yapmak,
ı-Üyelerin istirahatını temin etmek, bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak için lokal, okuma ve oyun salonu, kitaplık, huzur dinlenme evi, öğrenci yurdu, yazlık, kışlık dinlenme yerleri açar,
j-Başaralı öğrencilerin yetişmesi ve güçlenmesi için gerekli çabalara girişir, imkanlar, burs ve yardımlar sağlamak,
l-Eğitim ve öğretim faaliyetleri için: yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası, sosyal yardım faaliyetleri için; çocuk bakım yuvası, kreş ve gündüz bakımevi, huzurevi, aş ocağı gibi tesisleri derneklerin izinle kurulabileceği tesisler hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak faaliyete sokmak,
m-Dernek tüzüğünde yazılı iş ve hizmetlerden birini veya birkaçını yapmak üzere yurt içinde ve yurt dışında aynı amaca yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla mevzuat çevresinde ilişki kurup, işbirliği yapmak, proje yapmak, yapılmış bir projeye ortak olmak ve karşılıklı yardımlaşmak,
n-Bu maksatla 5253 sayılı dernekler kanununun ilgili maddelerine uygun olarak ayni ve nakdi yardımlar toplamak, bağışlar kabul etmek, sosyal, kültüler, toplantılar, konferanslar, paneller, kongreler, seminerler, konserler, açık oturumlar, kermesler, yarışmalar organize etmek, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılmak, bülten çıkarmak gazete, dergi, radyo ve TV. açmak, lokal açmak.

MADDE–5.DERNEĞİN ŞUBESİ: Derneğin Şubesi Yoktur

MADDE–6.DERNEĞİN FAALİYETLERİ:
a-Dernek bütün faaliyetlerini 5253 sayılı dernekler kanununun çerçevesinde yürütür,
b-Dernek taşınmaz satın almak, bağışları kabul etmek, taşınmazları satmak suretiyle gayesine uygun faaliyetlerde bulunur,
c-Dernek amaçlarında belirtilen hedeflerine ulaşmak amacıyla basın-yayın, internet vb. iletişim ortamlarından faydalanır,
d-Dernek 5253 sayılı kanunun ilgili maddesinde belirtilen hususlar dahilinde taşınmaz edine bilir. İhtiyaçtan fazla taşınmaza sahip olunduğunda, İçişleri Bakanlığınca tayin edilen süre içinde dernek tarafından paraya çevrilebilir.

MADDE–7.DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI:
a–5253 Sayılı dernekler kanununun ilgili maddelerinde belirtilen kısıtlılık, yasaklılık, hükümlülük ve her hangi bir yasak faaliyette bulunmamış her Türk vatandaşı derneğe üye olabilir,
b-Türk vatandaşı olmayanların üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.
c-Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneklere üye olabilirler.

MADDE–8.DERNEK ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ:
a-Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir,
b-Derneğin amacı dışına çıktıkları, yasak faaliyetlere teşebbüs ettikleri tespit edilenlerle,
c-Bu tür üyeliklerine son verilenler ilk genel kurul nezdinde itirazda bulunma hakkına sahiptirler.
Ancak genel kurul kararı kesin olup başka mercie itirazda bulunamazlar.

MADDE–9.DERNEK ÜYELERİNİN HAKLARI:
a-Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz,
b-Her üye istifa hakkına sahiptir,
c-Her üye eşit haklara sahiptir
d-Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
e-Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
f-Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

MADDE–10.DERNEĞİN ORGANLARI:
a-GENEL KURUL: Dernek genel kurulu, derneğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Genel kurul derneğin en yüksek organıdır.
b-YÖNETİM KURULU: Dernek yönetim kurulu, derneğin yürütme kolu olup, derneği temsil etme yetkisine haizdir.
c-DENETİM KURULU: Denetim kurulu derneğin tüm işleriyle mali durumunu denetleme yetkisine sahiptir.

MADDE–11.GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI:
a-Dernek genel kurulu en geç iki yılda bir defa olmak üzere ocak ayının başında olağan olarak toplanır. Derneğin genel kurulun ilk toplanma tarihi dernek tüzüğünün gazetede yayınlanma tarihinde itibaren ilk 6 ay içerisinde kanunlara tüzüğe uygun olarak yapılır.
b-Dernek genel kurulu; yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak ta toplanabilir.
c-Olağan ve olağan üstü toplantılara yönetim kurulu çağırır. Olağan üstü toplantılara yönetim kurulu davetiye çıkarmaz veya toplantıya yanaşmaz ise bu durumda 4721 sayılı Türk Medeni kanununun ilgili maddesi işleme konur.

MADDE–12.GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ:
a-Yönetim kurulu, derneğe tüm kayıtlı üyelerin isim listelerini altı nüsha olarak genel kurula katılan üyelerin imzalarını almak üzere hazırlar.
b-Yönetim kurulu, toplantı tarihi, günü, saati ve toplantı yerini, toplantıda görüşülecek konuları içeren gündem için karar alır,
c-Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilerek toplantıya çağrılır. Bu çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa toplantının bir hafta sonra yapılacağını da belirtir.
d-Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamamasından değil de başka sebeplerden dolayı ertelenen toplantı için yine aynı gazetede birinci şekil ve usulde tekrar toplantı ilanı verilir,
e-Erteleme toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz ve ertelenen genel kurul toplantıları erteleme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılır.

MADDE–13.GENEL KURUL TOPLANTI YERİ: 
Dernek genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun önceden tespit ederek ilanda belirleyeceği yerde yapılır.

MADDE -14.GENEL KURULUN ÇALIŞMA ŞEKLİ:
a-Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumun da 2. Toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz.
b-Toplantının açılışı müteakip genel kurulu, yönetecek başkanlık divanı teşekkül ettirilir.
c-Yönetim kurulunca önceden hazırlanarak gazetede ilan edilen ve üyelere bildirilen gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan dernek üyelerinin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme mecburi alınır. Görüşülüp karara varılan ve oylanan konular tekrar görüşülmeye ve oylamaya alınmaz.

MADDE–15.TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:
a-Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
b-Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
c-Yeter tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
d-Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.
e-Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.
f-Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

MADDE–16. GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ:
a-Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir; dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.
b-Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alır.
c-Dernek tüzüğünü değiştirmesini müzakere eder, karara bağlar.
d-Yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşür ve yönetim kuruluna ibra eder.
e-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirerek kabulünü sağlar ve dernekler kanununda belirtilen diğer görevleri yapar.
f-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususun da yönetim kuruluna yetki verilmesini müzakere eder ve karara bağlar.
g-Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasını, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasını veya ayrılmasına müzakere eder ve karara bağlar.
h-Derneğin federasyona katılmasını veya ayrılmasını, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasını veya ayrılmasını müzakere eder ve karara bağlar.
ı-Derneğin feshini müzakere eder ve karara bağlar.
i-Derneğin şubeler açmasına karar verir.


MADDE–17.YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ: 
Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2- Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,
3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
4- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü için Türkiye¹de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.,
5- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
6- Dernek faaliyetleri için gerekli uzmanları, çalışacakları işe almak ve işten çıkarmak.
7- Dernek adına bildiri, beyanname, neşri ve benzeri yayınlar yapılmasına kanunlara uygun bir şekil- de karar vermek ve uygulamak,
8- Derneği temsil etmek gerektiğinde temsil görevini üyelerden birine veya bir üçüncü şahsa ver- mek.
9- Dernek faaliyetleri ile ilgili yönetmelikler hazırlamak, faaliyetler için komisyonlar kurmak.

MADDE–18.DENETLEME KURULU KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ:
a-Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur ve genel kurulca seçilir.
b-Denetleme kurulu yılda en az iki defa, altı ayda en az bir defa zorunlu olmak üzere her zaman istediği kadar denetleme yapabilir.
c–5253 sayılı kanun ve genel kurul üyelerinin yeterli sayıda imzalı ve yazılı istekleriyle de denetleme yapabilir.
d-Derneğin idari ve yürürlükteki tüzük hükümlerine dayanarak genel kurulu olağan toplantıya davet eder.
e–5253 sayılı dernekler kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni kanunu yasa ve yürürlükteki tüzük hükümlerine dayanarak genel kurulu olağan toplantıya davet eder.
f-Denetleme kurulu yapmış olduğu denetimlerde hazırlanan raporları yönetim kuruluna, toplandığında da genel kurula sunar.

MADDE–19 DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Dernekte genel kurul, Yönetim Kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlüğünü ortadan kaldırmaz
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE–20.DERNEĞİN GELİRLERİ: 
Derneğin gelir kaynağı şunlardır:
a-Üyelerin giriş aidatları 10,00 YTL. ile üyelerden üye aidatı olarak ayda 2,50 YTL. yılda 30,00 YTL. sı alınacak. Mezkûr meblağın yukarısı üyenin isteğine bağlıdır. Üye aidatları genel kurulda belirlenir.
b-Dernek taşınmaz mal ve menkul mallardan, derneğe ait bütün işletmelerden elde edilecek gelirler
c-Dernekçe yapılan her türlü yayın, düzenlenecek programlar, kermesler, konserler, sanatsal sosyal faaliyetlerden, temsillerden sağlanan kanunlara uygun gelirler.
d-Her türlü ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar.
e-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, defterlere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir ve teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi ve kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE–21 DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak su borçlanma, derneğin gelir kaynaklarıyla karşılanmayacak miktarlarda ve derneğin ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE–22.DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USÜLLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER
Defter Tutma Esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 bin YTL’ yi aşmaEtiketler:

Diğer İçerik Başlıkları

Tüm Başlıkları Göster

Faaliyet
Duyuru
Takvimi

Canlı Yayın
Tekrarı

Aile
Makaleleri

Üye Olmak
İstiyorum

Bagis
Yap!