DUYURULAR  SOSYAL MEDYA 
 
Pazartesi sohbetlerimiz devam etmektedir akşam namazından sonra

Erkekler:  Ahmet TOMAŞOĞLU
0 505 792 16 86

Facebook
YouTube
  EL GÂFÛR Ğafur [ Affı ve mağfireti pek çok ] Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak için okunur.Bir kağıda 3 kere Ya Ğafur, Ya Ğafur, Ya Ğafur Yazılıp musk ayapıp boyuna Takılırsa ya da bu kağıdı yutsa dertten kurtulur Bi'iznillahi Teala.  
GİRİŞ AiLE MEKTEBi ViDEOLAR PSiKOLOJi FAALiYETLER ETKiNLiKLER iLETiŞiM
Bizden Haberler
Abdullah Büyük Videolar...
Haftalık Canlı Yayında Dersl...
Yeni binamızın açılışı yapıl...
Yaptığımız bazı dini broşürl...
 
Kalemden Kelama
HİKAYE YARIŞMASINDA DERECEYE...
ŞİİR YARIŞMASINDA DERECEYE G...
RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE ...
BAĞIMLI DEĞİL ÖZGÜRÜM...
 
Seminerlerimiz
AİLE MEKTEBİMİZİN 3. DERSİ A
AİLE MEKTEBİMİZİN 2. DERSİ =
AİLE MEKTEBİMİZİN 1. DERSİ =
 
Dost Sitelerimiz
 
 Musab Seyithan


  Kur'an'ın anlaşılması ile ilgili yaklaşımlar
Ekleme Tarihi: 20.05.2017Hayat kitabımız Kur’an, hem lafız, hem de manadan meydana gelir. Anlaşılıp içindekileri ile amel edilsin diye gönderilmiştir. Yüce Allah “Biz, Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır” (İsra:17/82) buyurmuştur.

Bu ayete göre Kur’an, şâfi olarak; bizim iman, amel ve ahlakla ilgili hastalıklardan kurtulmamızı sağlar. Kalplerden cahillik perdesini kaldırır, Allah’ın varlığı ve birliği konusunda şüpheleri giderir. Buna rağmen hastanın ilaçtan faydalanmak istemeyişi onun hastalığını artırdığı gibi, zalimin Kur’an’dan uzak durması da onun hüsranını artırır.


Kur’an’ın şifa olması, onun anlaşılmasına bağlıdır. Fakat bugün Kur’an, dünyada en çok okunan ama en az anlaşılan bir kitaptır. Neden bu hale düşürüldüğünün arkasında, Kur’an’ın anlaşılmasıyla ilgili yaklaşımlar söz konusudur. Bu yaklaşımları tanırsak konu daha iyi anlaşılmış olur.


Gelenekçi elitin Kur’an yaklaşımına göre; onunla ilgili söylenmesi gerekenler söylenmiştir. Deve dişi gibi âlimler bu konuda diyeceklerini demişlerdir. Bize düşen, bu âlimlerimizin dediğini anlamaktır. Yani Kur’an’ı en iyi anlayan âlimleri anlarsak, Kur’an’ı anlamış oluruz.  


Tutucu grup diyebileceğimiz bu anlayış, “Katolik” bir anlayıştır. Katoliklere göre kutsal kitabı sadece ruhbanlar anlar.  Katolik din adamlarının, halka "Siz kutsal kitabı anlayamazsınız. Onun için İncil’i okumayın. Onu ancak rahipler anlar. Siz rahiplerin sesine kulak verin" dedikleri gibi, müslüman halka "Siz Kur'an'ı anlayamazsınız, bu konuda âlimlerimize kulak verin” diyen bu gelenekçi elit anlayış; “Papaz gibi bir imam, İncil gibi bir Kur’an ve Hıristiyanlık gibi bir İslam” üretmeye kalkışan, tekelci bir anlayıştır.


 Bunlara “Kur’an’dan alıp ilhamı, asrın idrakine sunmalıyız İslam’ı” dediğinizde “Biz kim, Kur’an’ı anlamak kim?” diyerek hemen karşı çıkarlar. Bununla da yetinmeyip sizi “İslam’ı içten yıkmaya çalışan dış ajanlardır bunlar” diye yaftalarlar. Günümüzün ilmî, sosyal, teknolojik ve ekonomik gelişmişliğine uygun olarak yeni yorumlar getirdiğiniz zaman sizin yiyeceğiniz damga budur.


 Hâlbuki her âlim ve müctehid, bulunduğu toprağın ürünüdür. Kendini çevreleyen sosyal, ekonomik, siyasî ve ilmî dokunun etkisi altında fikir üretir. Bu doku değişip geliştikçe, üretilen fikirler de gelişir ve değişir. “Zarûrât-ı diniye” dediğimiz İslam’ın sabiteleri kıyamete kadar bakidir fakat değişime elverişli ictihadî konular zaman ve zemine göre değişebilir.

Onun için mecelle kaidesi olarak “Ezmanın tağayyüru ile ahkâmın teğayyüru inkâr olunamaz/zamanın değişmesi ile hükümler değişir” denmiştir. Bize düşen geçmişi günümüze taşırken, bize hitap edenleri ve ihtiyaçlarımıza cevap verenlerini alırız. O günün toplumunun sorunlarını, o günün şartlarında çözen fakat günümüz toplumuna dar gelen konuları kendi devrine bırakırız. Pirincini alır, taşını ayıklarız. Bu günün problemlerini en iyi bilenler, günümüzün yaşayan âlimleridir. Onlar, makul yaklaşımlarla -ilhamlarını Kur’an’dan alarak- yeni yorum ve çözüm önerileri ile meselelere neşter vururlar. İleriki dönemlere bugünün âlimlerinin yorumları da yeterli olmayıp dar gelebilir. O günün problemlerine de o günün âlim ve müctehidleri -ilhamlarını Kur’an’dan alarak- çözüm üretirler. Bu durum kıyamete kadar böyle devam eder. Çünkü Kur’an-ı Kerim, son ilahi kitaptır, kıyamete kadar hükmü bakidir. Çağlar üstü fakat her çağın problemlerine projeksiyon tutan bir kitaptır.  


 Siz kalkar da “Kur’an’la ilgili söylenenler söylenmiş, bize düşen o söylenenleri anlamaktır” derseniz Kur’an’ı tarihin derinliklerine gömmüş olursunuz. Dinamik olan bu yüce kitabı, statikleştirirsiniz. “Hayat kitabı” olmaktan çıkarıp, amelî işlevini yitirmiş bir mezarlık ve dua kitabı haline getirmiş olursunuz. “Dirileri uyarmak için” (Yasin:36/70) indirilmiş olan bu ilahi mesajı, mevta kitabı haline dönüştürürsünüz. Dolayısıyla hayattan kopardığınız bu kitap üzerinden geçinip sömürerek semiren hatim sektörü oluşturursunuz. Bu sektör de, “ölüler için taze okunmuş hatimler ve taze Yasinlerle” piyasada yer edinir. Milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy istediği kadar “İnmemiştir Kur’an şunu hele bilin! Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için” diye yıllar önce haykıra dursun.  


 Elitlerin bir kısmı da devralınan kültüre eleştirel yaklaşırlar. “Allah kendilerinden razı olsun geçmiş ulema, üzerine düşeni yapmış, Kur’an’dan ilhamını alarak asrın idrakine İslam’ı sunmuştur. Biz onların günümüze hitap edenlerini alır, hitap etmeyenlerini bırakırız. Bu günün problemlerini, bugünün âlimleri çözer” diyerek orta yolda bir yaklaşım ortaya korlar. Fakat bugüne kadar gelenekçi-tutucu elitlerin daha çok sesi çıkmıştı. Fakat bu gurubun da sesi kendini duyurmaya başlamıştır.


 Elitlerden üçüncü bir yaklaşım daha vardır ki şöyle derler: “Evet doğru söylüyorsunuz da şimdi bunun zamanı değil. ‘Geçmiş âlimleri, şu şu konuda isabet etmemişlerdir’ diye eleştirirsek müslümanların mehabeti gider. Herkes vuruyor, bir de biz vurmayalım” diyerek bir bakıyorsunuz gelenekçilerden yana gözüküyor, bir de bakıyorsunuz eleştirel yaklaşanların yanında yer alıyorlar. (Geniş bilgi için bak: Prof. Dr. M.Said Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, s.46-51; baskı, Kitap Dünyası)


 Avamın Kur’an yaklaşımına gelince; bu yaklaşımda Kur’an’ın içeriğinden çok, onun şekli ön plana çıkmıştır. Kur’an’ın basıldığı kâğıdın kalite ve rengi, kapağı yazıldığı hat, renklendirmeler, süslemeler daha bir önem kazanmıştır. Mananın yerini, onun ahenkle okunması almıştır. Kulağa hoş gelen musikisi, içeriği anlamaya gerek göstermemiştir. Onu okuyup anladıktan sonra hayatımıza tatbik etme yerine, sadece sevap kazanma nesnesine dönüştürülmüştür. Yaldızlı kaplarda muhafaza etmek, kitaplığımızın en üstünde yer vermek, göbekten aşağıda tutmamak, lafzını okuduktan sonra üç kere öpüp yerine koymak, ölülerimizin ilk perşembesinde, kırkında, elli ikinci gecesinde, yıl dönümünde okumak, ramazanlarda hatim siparişleri vermek ve kandil gecelerinde okunan mevlitlerin arasına garnitür olarak serpiştirmek suretiyle, avam kendini Kur’an’a karşı en büyük vazifeyi yapmış sayar.

Elbette Yüce kitabımız en güzel kâğıtlara ve yaldızlı harflerle yazılsın, gereken saygı ve hürmet gösterilsin, öpülüp baş tacı edilsin. Kur’an, bunların en güzeline layıktır. Buna bir itirazımız olamaz. Fakat bununla yetinir, şekli bazı uygulamalarla Kur’an’a karşı vazifemizi yaptığımıza inanır ve onu anlamayı bir tarafa bırakırsak bu, Kur’an’a karşı en büyük saygısızlıktır.  

Bunun gerisinde “Kur’an’ı avam anlayamaz” diyen tutucu gelenekçilerin büyük payı vardır.


Öyleyse, ya “Kur’an-ı Kerim hakkında söylenenler söylenmiş, biz onu anlayamayız, geçmiş âlimlerin yorumlarını anlayabilsek o bize yeter”diyerek kıyamete kadar hükmü geçerli olan bu hayat kitabını -tarihselcilerin yaptığı gibi- belli bir asra hapsederiz. Ya da ondan sadece sevap devşirme yoluna giderek, belli günlerde lafzına/musikisine müracaat edip o günlere mistik bir hava vermesini sağlarız.

Yahut da, “Kim ne derse desin Kur’an, ortaya çıkan her olay için bize yeniden nazil oluyor gibi hayat veriyor. Kararlarımda ve ortaya koyacağım projelerimde ‘Allah ne derin’ hesabını yapabilmem için Kur’an’ı anlamam gerekir. Rasulullah’ın (sav) veda hutbesinde verdiği “Size bıraktığım Allah’ın Kitab’ı ve benim sünnetime tutunursanız sapıtmazsınız” talimatına uymam ve “Aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman Allah’ın Kitabına ve Rasulüne müracaat edin” (Nisa:4/59) buyruğunu yerine getirmem için Kur’an’ı anlamam lazımdır” deriz.

Dağdaki çobandan üniversite hocasına kadar her kesime hitap eden bu Yüce Kitabı, -kapasitemiz ve alt yapımız ölçüsünde- anladığımızı anlar, anlamadıklarımızı da tefsirlere bakarak, ya da “Bilmiyorsanız şeriat ehli âlime sorun” (Enbiya:21/7) ayeti gereği, o konuda ilim sahiplerine sorarak anlamaya çalışırız.

Gerisi lâf-ı güzaf.


   Musab Seyithan ait diger başlıklar
Kur'an'da eleştiri
RAMAZAN MEKTEBİNDEN RIZA DİPLOMASI ALABİLMEK
Kur'an'ın anlaşılması ile ilgili yaklaşımlar
Ümmetin vahdetini parçalamak toplumsal şirktir
Kur'an'ı Sadece Elitler ya da Hocalar mı Anlar?
İnsanlar nasıl haşhaşileştirilirler?
İmamı Azam Allah'ı mı görmüş? Allah Allah...
Avrupa'daki Müslüman Gençlerin Sorunları
Kandil Gecelerinin tarihi arka planı
Kabe'de yatır mı var?
İslam'da kadının iş ve sosyal hayatı
Anayasa Değişikliğine Neden 'EVET' Diyoruz?

Derneğimiz
DERNEK BAŞKANLIĞI
DERNEĞİMİZ HAKKINDA
RİBAT EĞİTİM VAKFI
İLİM ve AİLE MEKTEBİ
GIDA HAYIR MARKET
EVLENDİRME
 
 Köşe Yazarlarımız 

Anket
İnternetten dini video ve dersleri düzenli takip eder misiniz ?
Düzenli izlerim
Arasıra izlerim
Dengeldiğimde izlerim
Konusu ilgimi çekerse izlerim
Kısa olursa izlerim
Uzun olursa izlerim
Haftada bir defa izlerim
Ayda bir defa izlerim
İzlemiyorum / İzlemem
 
Ana Sayfa - Tüzük - Yukarı Çık         
©  2005   GOKKUŞAĞI AİLE DERNEĞİ |  DENİZLİ